logo

פרוטוקול וועדת תכנון מתאריך 17/11/13

נוכחים:

צוות תכנון: עמוס (חלק מזמן ) איתן ק, מוייסס, איתן ב. שמעון ד. אנדריאס.
מוזמנים: אד' אלבר נאסר, שגיא סלע.

נושאים

  1. תקנון בניה פנימי – אד' אלבר נאסר הציג עבודה ראשונית של התקנון הפנימי ובו התייחסות למבנים הקיימים בקיבוץ בשכונות השונות, והצעתו לשלב בתקנון חלוקה מסוימת של כל בניה חדשה בהתאם לנוסחה שמאפשרת שבירת צורה ושילוב הבניה באופי הקיבוץ. סוכם שאלבר יכין הצעה ותקנון שתשלב גגות שטוחים עם גגות רעפים ויראה אופציה משולבת. כמו כן, אלבר יביא לדיון הבא הצעה שכוללת גם את נושא הצבעים , ציפוי חוץ, פרגולות וכד'.
  2. בקשת עמוס סגל ללגיטימציה – ידחה לדיון הבא – עמוס יביא בקשה כוללת לשיפוץ המבנה.
  3. בקשת אמיר גדיש לתוספת בניה – בניית חדרים וגרם מדרגות (גרם מדרגות בחריגה מקווי בניין). הבקשה אושרה בכפוף לחתימות שכנים.
  4. בקשת שגיא סלע להבהרות לגבי שטחים ירוקים במקום מגרשים בשכונה הצפון מערבית. הוועדה הבהירה כי אין אפשרות שלא יבנו כל מגרשי הבניה בשכונה והיא ממליצה לשגיא לתכנן את ביתו מתוך אפשרות שבעתיד המגרשים הסמוכים אליו יבנו כולם.
  5. בקשת אוהד לביא למגרש חניה וכביש גישה במקום מגרש מגורים – הסעיף נדחה לישיבה הבאה עקב היעדרותו של המבקש בגין מחלה.
  6. סימון חניות פרטיות במגרשי חניה ציבוריים או בשטחים ציבוריים. הוועדה איננה מאשרת סימונים כאלו.

רשם: איתן בלינקוב