logo

שם הפרויקט: רשפים - שכונה
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 12.3.13

נוכחים:

מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.בניגוד למפורט בסעיף מס' 1 בפרוטוקול סיכום הפגישה ₪ מתאריך 29.1.13 , במסגרת התקציב של 800,000 (לא כולל מע"מ) יבוצעו העבודות כמפורט להלן:
  1. ע"ע ל- 18 מגרשים.
  2. הכנות להזנות תשתיות מים, ביוב, חשמל תקשורת ל 18- מגרשים.
  3. תשתיות מים, ביוב, חשמל, תקשורת תת"ק ל 18 מגרשים כל הפרויקט בהתאם לתכנית תיאום מערכות מעודכנת לביצוע לאחר פגישה עם רמי . קרקש מתאריך 5.2.13
  4. ע"ע עד מילוי נברר לשבילים ציבוריים.
  5. הכנות לתאורת רחובות (עד יסודות כולל) בכביש . מס' 3
   
2.לאחר הודעתו של איתן כי יש תקציב נוסף לפרויקט ע"ע 280,000 ₪ כולל מע"מ (כ- 240,000 ₪ ללא מע"מ), הוחלט בהתאם לסיכומים מוקדמים, כי תינתן עדיפות להמשך ביצוע העבודות למבנה כביש והעתקת כבלי המתח הגבוה והנמוך הקיימים בכביש, לפי בדיקה נראה כי התקציב דלעיל יספיק עד לביצוע מצעים בכביש.   
3. הקבלן דיווח כי סיים את כל עבודות העתקת כבלי המתח הגבוה והנמוך הקיימים בכביש 3 למקומם, בהתאם לסיכומים ובפיקוחו של בועז אריאלי כפי שנדרש ע"י נציגי הקיבוץ – הודעה על כך נמסרה למר משה ברגר פרוינט מחברת מירם. קבלן19.3.13 
4. הקבלן הגיש לבדיקת הפיקוח חשבון פרפורמה שעל פי טענתו מכסה את התקציב שאושר לשלב זה של הפרויקט 1,040,000 ₪ לא כולל מע"מ, אך אינו כולל את ביצוע עבודות החשמל/תקשורת התת"ק וגומחות הבטון ל 18- המגרשים, אינו כולל את המילוי הנברר בשבילים, אינו כולל את המילוי הנדרש ל- 6 המגרשים האחרונים ואינו כולל את ביצוע ההכנות לקו התאורה המתוכנן בכביש מס' 3 (כפי שהוגדר לקבלן), החשבון דלעיל ייבדק ע"י הפיקוח ואז יוחלט איך להתקדם.פיקוח 19.3.13 
5.יש לתאם מול הפיקוח ביצוע בדיקת לחץ לקווי המים כנדרש ולהעביר לבדיקת הפיקוח את דו"ח וצילום הטלויזיה של מערכת הביוב. קבלן + איתן 19.3.13 
6. גומחות בטון ברוחב 80 ס"מ לחשמל ותקשורת יסופקו לקבלן, אין להזמין גומחות /שוחות בטון לחשמל ותקשורת ללא תיאום מוקדם בכתב מהפיקוח. קבלן   
7. יעל הקבלן להעביר לאישור הפיקוח, תמחור לביצוע פרט ההכנה להזנות המים למגרשים של אפיקי מים המצ"ב. קבלן 19.3.13 
רשם: יוסי בויום