logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 12.3.13

נוכחים:

מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.הקבלן נמצא בפיגור למעלה מחודש בביצוע העבודות בכביש מס' 2, יש לתגבר את צוותי קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור, במידה והקבלן לא יחל בביצוע מיידי בכביש מס' 3, אז הוא יכנס לפיגור בלו"ז גם בכביש זה. קבלןמיידי 
2.התקבל אישור המתכנן להחלפת קוטר קו הביוב המתוכנן בכביש מס' 3 מ 160- מ"מ ל 200- מ"מ והחלפת סוג צנרת דרג PE100 המים המתוכננת בכביש מס' 3 לצינור מסוג 12 בקוטר 160 מ"מ.   
3. הקבלן סיים את עבודות תיקון קווי הביוב שבכביש מס' 2 ודו"ח   
4. הקבלן נמצא בביצוע מילוי נברר של השכבה הראשונה בכביש מס' 2. ישנן בעיות בבדיקות ה- 100% של החומר וכן בבדיקות ההידוק שאינן תקינות. נלקחו בדיקות חוזרות, במידה וגם תוצאות בדיקות אלו לא תהינה תקינות, יהיה על הקבלן להחליף את החומר בחומר מתאים למילוי נברר כנדרש, כולל ביצוע בדיקות הידוק.קבלן 14.3.13 
5.על הקבלן להתחיל במיידי וללא דיחוי בביצוע קו הביוב המאסף מכביש מס' 3, בצנרת בקוטר 200 מ"מ, כפי שאושר קבלן 14.3.13 
6. על הקבלן להתחיל במיידי וללא דיחוי בביצוע שיקום החזרת המצב לקדמותו במקומות בהם הסתיימו העבודות בכביש מס' 2 (כולל באיזור חדר האוכל, המכולות וכד'). קבלן 13.3.13 
7. על הקבלן להיערך לביצוע נקיונות הסדרה וגידור האתר לקראת חופשת הפסח בשבוע הבא. קבלן 15.3.13 
8.בהתאם להנחיית נציגי הקיבוץ לא יבוצעו מרכזיות תאורה חדשות לתאורת הרחובות המתוכננת (בניגוד למפורט בתכניות ובכתב הכמויות). יש לקבל מנציגי הקיבוץ את נקודות ההתחברות של מערכת תאורת הרחובות החדשה המתוכננת למערכת הקיימת. + איתן קבלן 19.3.13 
9.התקבלה מרמי קרקש תכנית מעודכנת בהתאם לבקשות השינויים, שהציגו נציגי הקיבוץ לנושא הפיתוח הנופי והשבילים, אך מסתבר שהתכניות שהוצגו לא כללו את כל הבקשות/דרישות לשינויים באחריות נציגי הקיבוץ להעביר את כל דרישותיהם באופן מרוכז למתכנן, ולוודא כי הן מוטמעות בתכניות ולהחתים את מתכנן הנוף דוד אלחנתי על התכניות המעודכנות, לשביעות רצונם, ואז הפיקוח ידאג לחתימתו של רמי קרקש לביצוע. איתן + עמוס סגל 19.3.13 
10. בהמשך לסיור שהתקיים בתאריך 1.1.13 בשטח עם המתכנן רמי קרקש, התקבלה הנחייה להחליף את המפלים המתוכננים במערכת הביוב ממפלים חיצוניים למפלים פנימיים.     
11. יש להעביר אמדן לגמר ולביצוע קווי הביוב וחיבורי 3 (בנפרד). , המגרשים בכבישים 2 פיקוח   
12.הוחלט ע"י המזמין לבצע את כל קו המים המתוכנן בכביש מס' 3, וזאת בניגוד להחלטה קודמת מסיור בשטח עם המתכנן.     
13. הודגשה בפני הקבלן החשיבות של מתן אפשרות גישה רציפה בטוחה וחופשית של הדיירים לבתיהם בכל מהלך הביצוע והכנת שלטי אזהרה והכוונה מתאימים מבעוד מועד. קבלן   
14. הודגש בפני הקבלן כי כל קטע שיתקיימו בו עבודות, יבודד ע"י גידור מתאים, כפי שהוצג לו ע"י הפיקוח, כך שלא תהיה אליו כלל גישה של הולכי רגל ורכבים וכי הדבר מסוכם מול נציגי הקיבוץ קבלן   
רשם: יוסי בויום