logo

ישיבת ועדת תכנון 12.12.2014

נוכחים:

איתן ב. איתן ק. מרגלית , אנדרי , עמוס.
  1. משפחת מילר – מעוניינת לבנות בית חדש במקום המבנה הקיים שהוא בניין משותף עם דירה ששייכת לשלום פרץ. משפחת מילר נדרשת על ידי השכן להסכם מפורט בגלל ההריסה. הצעת הוועדה שמשפחת מילר תיפגש עם שלום פרץ ישירות על מנת לנסות להגיע להסכמות.
  2. בקשת מש' סגל ויקי והדס – משפחת סגל מבקשת שהקיבוץ יממן הנחת קו ביוב חדש לשוחה ציבורית שמרוחקת מהמגרש שלהם עקב בניה חדשה שהם מבצעים במקום הבית הישן. הוועדה רואה במחלוקת, מחלוקת כספית עם הקיבוץ והיא מפנה את המבקשים להנהלת הקיבוץ.
  3. תכנון תחבורה – נמסר דיווח על יועץ כבישים ומתכנן תנועה שנתבקש לתת הצעה לקיבוץ לשיפור תנועה ותוספות מגרשי חניה. המהנדס ביקר וסייר בקיבוץ במוקדים הבעייתיים והגיש הצעת מחיר לתכנון. הוועדה מבקשת מהנהלת הקיבוץ לדון קודם כל בפרוגרמה של הסדרי תנועה ודיון ב"קונספציה" של הכנסת תנועה וחניה לתוך מרחבי המגורים או שלילתה לפני שמטילים על יועץ התנועה עבודת תכנון. כמו כן מבקשת הוועדה מהנהלה שהדיון יהיה ביחד עם וועדת תכנון.
  4. שימור - בעקבות הבלייה המתמשכת של צריף "מחסן פורים" ובעקבות הצורך להרוס את "מישוז פאב". צריך להתייחס לשימור של "דמות הצריף" במסגרת הקמה וחידוש של מתקני המשחקים. הוועדה מבקשת מההנהלה להקצות תקציבים לכך.
  5. הקמת צוות לבדיקת ענף הנוי בהנהלה - הוועדה מבקשת על מנת למנוע כפילות לשלב את וועדת תכנון ביחד עם הצוות.

רשם: איתן בלינקוב