logo

פרוטוקול וועדת תכנון מישיבה בתאריך 10/9/13

נוכחים:

צוות תכנון: עמוס, מרגלית, שמעון דיגה, אנדריאס, איציק אזולאי, איתן קפלן, מוייסס, איתן
מוזמן: אד' אלבר נאסר.

נושאים

 1. אד' אלבר נאסר התבקש לזרז את הכנת תקנון הבניה הפנימי מאחר וחסרונו של תקנון כזה מונע יכולת מהוועדה לאכוף כללים לבניה בקיבוץ מעבר למה שמוגדר בתקנון התבע.
 2. בקשת מיכל דביר – מוזמנים: עמי ומיכל דביר.
  התקיים דיון לגבי הערות אד' אלבר נאסר לתוכנית ותכנון שיפוע הגג שהוא איננו תואם את השיפועים של הגגות בשכונה זו. תכנון קירות ופתחים בגבול עם הדירות הצמודות.
  סוכם שמיכל תתקן את התוכנית כך שלא יהיו חריגות לקו בנין צידי, לא בפתחים ולא בגג.
  תועבר לחברי הצוות הדמיה של הבית המתוכנן כך שיראה כל המבנה והמבנים הסמוכים, וכן תוכנית פיתוח של המגרש בקנ"מ 1:100.
 3. בקשות משפ' נחומזון – מוזמנת: אד' מיכל שלב.
  מיכל הציגה את הטעונים שלה לגבי החסרונות בגג רעפים לעומת גג שטוח. לטענתה השפעת הגג היא שולית לעומת השפעת צבע קירות לדוגמא.
  סוכם לקבל גרמושקה סופית + חתימות שכנים –עינבר מזרחי רון (להסביר לעינבר את מהות החריגה שהיא צריכה לאשר).

רשם: איתן בלינקוב