logo

ישיבת ועדת תכנון משותפת מתאריך 2/1/2015

נוכחים:

נוכחים: מרגלית ב, מוייסס ב, איתן ק, אנדריאס, שמעון ד, איתן ב. אוהד ל. ארז ל, עמוס ס.

1. נושא הנוי:

מרגלית תיארה את מצב הנוי הבסיסי – מערכת השקיה ישנה, הציוד ישן, עבודות התשתית פגעו בשטחי הנוי ותהליך השיקום קשה כשבנוסף יש ועיכוב בגלל מזג האויר.

ארז – צריך לבצע תכנון רב שנתי עם קביעת יעדים. כרגע מתנהלים בדרך של תחזוקת שבר וטיפול נקודתי ויש צורך בראיה כוללת.

איתן - יש מספר מוקדים שבהם נעשה כבר תכנון מפורט עם אד' נוף עד רמת השתיל . בכיכר הביצוע לא כמו בתכנון.

אוהד – צריך להתרכז באזורים מרכזיים בעלי חשיפה.

מוייסס – הנוי סובל מחוסר כ"א וזה מגביל את יכולת הפיתוח של הנוי. יש לשפר את ההשקיה וליישר את שטחי הדשא. יש בעיה עם חזות הבתים הפרטיים.

עמוס- יש צורך בתכנון כולל עם נספח תוכנית נופית. לעניין הצריפים שצריכים להרוס (צריף התחפושות וצריף החנות ), צריך להקים אלמנט שימור במסגרת מתקן המשחקים החדש.

איתן קפלן – ביצוע החניות ב"מחלוטה" – בתקציב של מגרש חנייה קטן מאספלט מבצעים שטחי חנייה רבים בנקודות בעייתיות וזה נותן מענה ללחץ של המחסור בחניות.

סוכם:

לנושא הנוי לכנס צוות מצומצם של ההנהלה עם איתן ומרגלית.

רשם: איתן בלינקוב