logo

15/12/2014

הסכם חדש עם חברת אורנג'

קיבוץ רשפים חתם הסכם חדש עם חברת אורנג'. במסגרת ההסכם אין כל התחייבות של הקיבוץ או החבר לתקופת זמן והקיבוץ או החבר יכולים לעבור לחברה אחרת בכל רגע נתון.

מסלולים:

במסגרת ההסכם יהיו שני מסלולים בלבד.

כל המחירים הרשומים במסלולים כוללים מע"מ .

מסלול BUS 12 ללא הגבלה

סלול SD SMALL. מסלול המיועד לממעטים בדיבור.

בשני המסלולים כל המחירים יישארו בתוקף למשך 3 שנים ולא יעודכנו כלפי מעלה במידה וחברת אורנג' תעלה את המחירים בשוק.

ניתן יהיה לבצע מעבר בין שני המסלולים. (המעבר אינו כרוך בתשלום).

אין צורך לפנות לאיריס כדי לעבור למסלולים החדשים למעט הרשום מטה:

הצטרפות חדשה למסלול דרך הקיבוץ או החלפת מכשיר הדורשת החלפת SIM כרוכה בתשלום חד פעמי של 57.82 ₪ עבור רכישת SIM.