regional council לשכת ראש המועצה
ד.נ. עמק בית שאן 11710
טל. 04-6065851 פקס: 04-6065862
דוא"ל: lishca@maianot.co.il
אתר המועצה: www.maianot.co.il
 

 

י"ח טבת, תשע"ג
31 דצמבר 2012

לכב' הנהלת ותושבי רשפים

שלום רב

הנדון: אזור עדיפות א'

לפני כחודשיים קיבלתי עותק מטיוטת מפת העדיפות הלאומית החדשה שגיבש מינהל מקרקעי ישראל.

הופתענו לגלות ברשימה זו שמספר ישובים שלנו ויישובך ביניהם, הועברו לאזור עדיפות לאומית ב'.

סיווג שקובע את ההנחות הניתנות ברכישה של קרקע מהמינהל.

יצאנו למסע תקיף ונחרץ כנגד המלצות אלו.
ניהלנו דיונים סוערים עם ראשי המינהל, משרד השיכון והאוצר.

בסופו של תהליך הצלחנו לשכנע בחשיבות העצומה שיש למתן עידוד וסיוע ליישובך והוא הוחזר למעמד לו הוא ראוי - אזור עדיפות לאומית א'.

אני שמח לבשר שכל יישובינו כולל יישובך נכנסו לרשימה הסופית במעמד של עדיפות לאומית א'.

בשבוע שעבר חתם שר האוצר על מפת העדיפות הסופית, והשבוע היא התפרסמה באתר מינהל מקרקעי ישראל.

מעמד זה יתרום להמשך תהליך השיווק, קליטת המשפחות והצמיחה ביישובך ובאזור כולו.

עמק המעיינות על המפה!

בכבוד רב,
יורם קרין
ראש המועצה