logo

פוליסה לביטוח הבית ברשפים

דצמבר 2014

לכבוד : חברי קיבוץ רשפים
הנדון: פוליסה לביטוח הבית ברשפים, מכתב הבהרות.

בהמשך לעריכת פוליסות הביטוח הפרטיות ולאור שאלות שעולות מצ"ב הבהרות לפוליסת הבית שבידכם:
  1. תנאי המיגון, יש לשים לב שלקיבוץ רשפים יש תנאי מיגון מיוחדים כנגד פריצה לתכולה עד 200,000 ₪ המפורטים בדף השני , תחת כנגד האמור לעיל..... • דלתות עץ / אלומיניום ננעלות במנעול צילינדר. חלונות עץ / אלומיניום + זכוכית סגורים ונעולים בכל עת שהבית אינו מאויש.
  2. ביטוח המבנה כולל את המבנה וכל המחוברים אליו כגון מטבח , אך אינו כולל תמונה התלויה על הקיר למשל (היא מכוסה בתכולה )
  3. ערך ביטוח התכולה ניתן לבדיקה ע"י סוקר מתאם חברת הביטוח וע"י הזמנתו יערך דוח הקובע המחייב את חברת הביטוח לערך התכולה.
  4. השתתפות עצמית: לכל פרקי הפוליסה למעט נזקי טבע ורעידת אדמה (10% מסכום ביטוח ) הינה 600 ₪
  5. בביטוח נזקי חשמל, הכיסוי הביטוחי חופף לפוליסה הקולקטיבית. צריך לשים לב כי כיסוי זה מכסה אך ורק נזקים שמקורם ב: קצר חשמלי, קשת חשמלית, עומס יתר, מתח יתר, שינוי מתח, חימום עצמי ובריחת חשמל (להלן: "נזקי חשמל".

כיסוי "לתיקון מכשירי חשמל" ניתן לרכוש בנפרד , על פי הצעתנו.

בשאלות נוספות אתם מוזמנים לפנות למשרדנו,

בברכה
משקי הקיבוצים –סניף צפון
קיבוץ חולתה
04-6800244 ,04-6768204