Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

אלפון – רשפים לחג ה - 60.

א – אוהל, ב – זה בית
ג – גג של רעפים
מהי - ד – זוהי דלת
הפתוחה ברשפים.
ה – הווי ו ו – הוא וותק
הקמה או ווירוסים.
ז – ח – זריעה חריש
ברקע זמר חלוצים.
א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח,

פזמון: יוני ארבעים ושמונה
עליה לקרקע
רומני תורכי תימוני
השרשרת ארוכה
מפולין וארגנטינה
ומשאר תפוצות תבל
כך הופכים את פלסטינה –
ישראל!

ט – זה טרפלקס שלנו
י – יבלית ו כ – כותנה
ל, מ - לינה מיקלחת
בשיטה הישנה
נ – זה נופש בנתניה
ס – סלק הסוכר
ע, פ - עבודת פרך
לא יאומן כי יסופר
ט, י, כ, ל, מ, נ, ס, ע, פ,

פזמון: יוני ארבעים ושמונה .....

צ – צריף, צינור, וצנע
ק – קיבוץ ו – ר – ריבה
ש – שכונה, שינוי, כי הנה
לא באים כך סתם – כי בא
ת – תרומה, תמורה, תועלת
זה אלפון מדור לדור
לא נותקה עוד השלשלת
אברמובסקי ועד תור.

פזמון: יוני ארבעים ושמונה...

 


חג ה-60   —   דף הבית